پرسشنامه طراحی الگوی تحول اداری با رویکرد توسعه و تقویت سازمانهای غیردولتی

توضیحات:

قیمت: 3000 تومان