پرسشنامه طراحی مدل برتری تجاری برای سازمان های خدماتی

توضیحات:

قیمت: 3500 تومان