پرسشنامه طراحی مدل بودجه ریزي عملیاتی با رویکرد تلفیقی انگاره نگاري شناختی و سلسله مراتبی

توضیحات:

قیمت: 3500 تومان