پرسشنامه طراحی مدل تاثیرگذاری تنوع گروه کاری بر عملکرد با توجه به نقش تعارض

توضیحات:

قیمت: 1500 تومان