پرسشنامه طراحی مدل تصمیم گیری استراتژیک زنجیره ی تامین قطعات در ابعاد تولید در مقیاس جهانی

توضیحات:

قیمت: 3000 تومان