پرسشنامه طراحی مدل ریاضی ارزیابی شرکت با رویکرد ترکیبی BSC و تحلیل پوششی داده ها-

توضیحات:

قیمت: 3000 تومان