پرسشنامه طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد با تاکید بر شاخص های مدیریت کیفیت با EDI

توضیحات:

قیمت: 2500 تومان