پرسشنامه طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد مدیر در سازمان های دولتی با تحلیل پوششی داده ها

توضیحات:

قیمت: 1500 تومان