پرسشنامه طراحی مدل ریاضی اولویت بندی محورهای پژوهشی در صنعت گردشگری با رویکرد MADM

توضیحات: 12 صفحه

قیمت: 2500 تومان