پرسشنامه طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی سفارش مبتنی بر کارت امتیازی متوازن

توضیحات:

قیمت: 3000 تومان