پرسشنامه طراحی مدل زنجیره تامین چابک - رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری

توضیحات:

قیمت: 2500 تومان