پرسشنامه طراحی مدل شبکه عصبی فازی مدیریت منابع انسانی

توضیحات:

قیمت: 3000 تومان