پرسشنامه طراحی مدل عناصر تشکیل دهنده ی بازاریابی کارآفرینانه

توضیحات:

قیمت: 1500 تومان