پرسشنامه طراحی مدل فازی جهت پیش بینی قیمت خودرو

توضیحات:

قیمت: 1000 تومان