پرسشنامه طراحی مدل مناسب رهبري براي مدیریت سازمانهاي لبنان

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان