پرسشنامه طراحی مدل پیشنهادی سیستم اطلاعات مدیریت عالی

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان