پرسشنامه طراحی مدلی برای تعیین ترکیب بهینه ی نیروی انسانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

توضیحات:

قیمت: 2500 تومان