پرسشنامه طراحی و تبیین الگویی برای سیاست گذاری خودکار اقتضایی فازی در سیستم های خودتنظیمی

توضیحات:

قیمت: 1500 تومان