پرسشنامه طراحی و تبیین الگویی هوشمند برای تعیین سبک یادگیرندگی سازمان ها

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان