پرسشنامه طراحی و تبیین مدل تعاملی استراتژی، فرهنگ سازمانی و محیط

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان