پرسشنامه طراحی و تبیین نظام مدیریت اطلاعاتی و سیستم بهره وری منابع انسانی با استفاده از AHP

توضیحات: researcher.marketer@gmail.com

قیمت: 2000 تومان