پرسشنامه فرهنگ سازمانی مبتنی بر کویین (1985)

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان