پرسشنامه فرهنگ و جذابیت سازمانی در پذیرش سیستم های اطلاعاتی

توضیحات:

قیمت: 3000 تومان