پرسشنامه مجموع نيروهاي سوق دهنده و بازدارنده تغییر - کرت لوین

توضیحات:

قیمت: 2500 تومان