پرسشنامه مدل رتبه‌بندي فرودگاه‌ها بر اساس کارآيي و سطوح ارائه خدمات

توضیحات:

قیمت: 3000 تومان