پرسشنامه مقايسه ارزش ها و شايستگي هاي مديران دولتي و خصوصي بر اساس پيمايش MVP

توضیحات:

قیمت: 2500 تومان