پرسشنامه مقایسه ارزش ها و شایستگی های مدیران بخش دولتی و خصوصی

توضیحات:

قیمت: 1500 تومان