پرسشنامه میزان تأثیر سوگیری های شناختی بر رفتار تصمیم گیری سرمایه گذاران

توضیحات: پرسشنامه شامل 46 سوال در ابعاد مختلف فرا اعتمادی خود اسنادی توان پتداری دیرپذیری حساب انگاری سیاست حداقل کردن ریسک سیاست حداکثر کردن بازده درجه تکنیکی بودن تنوع معیارهای ارزیابی عملکرد درک از عملکرد خود درجه بنیادی بودن تنوع سبد سهام میزان انعطاف پذیری سبد سهام می باشد.

قیمت: 3000 تومان