پرسشنامه کارآفرینی سازمانی بر اساس مدل دیز

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان