پرسشنامه گونگي بکارگيري مهندسي ارزش با استفاده از QFD و MADM به منظور کمي‌سازي فاکتور اهميت و پياده سازي آن

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان