پرسشنامه ی عوامل تکنولوژیک، سازمانی، فرآیندی و کسب و کارمؤثر بر پیاده سازی موفق سیستم هوشمند کسب و کار

توضیحات:

قیمت: 3000 تومان