پروپوزال بررسی ارتباط متغیرهای سیاست های سرمایه در گردش، ریسک شرکت و سنجه های بازاریابی

توضیحات:

قیمت: 8000 تومان