پروپوزال تدوین و تلفیق استراتژی های بین سازمانی توسعه ی مناطق، با رویکرد قابلیت های پویا و دارائیهای مکمل

توضیحات:

قیمت: 8000 تومان