پروپوزال میزان آمادگی و استقرار برنامه ریزی و جانشین پروری و همچنین انتقال مهارت های مدیریتی

توضیحات:

قیمت: 10000 تومان