کتاب داراییهای مکمل: ابزاری برای تجاری سازی نوآوری

توضیحات: کتابی 195 صفحه ای در زمینه ی دارایی های مکمل و تجاری سازی نوآوری

قیمت: 6000 تومان